Услуги


"Е-МАКС КОНСУЛТ" ООД предоставя консултантски услуги и подкрепа на публични и частни организации в областта на:
 • Установяване и ориентиране за възможностите за получаване на безвъзмездна финансова помощ;
 • Предварителна оценка на проектно предложение по конкретна процедура;
 • Подготовка на проектно предложение и окомплектоване на документи за финансиране на проекти от програми и фондове на Европейския съюз, както и от други източници на финансиране;
 • Управление изпълнението на проекти, финансирани от програми и фондове на Европейския съюз, както и от други източници на финансиране;
 • Подготовка и провеждане на тръжни процедури, включително по Закона за обществените поръчки;
 • Анализ на дейността и идентифициране на специфичните нужди на организацията, базиращ се на стратегията за развитие: силни и слаби страни, налични финансови средства, приоритети за развитие и т.н.;
 • Изработване на икономически обосновки и бизнес планове;
 • Разработване на варианти за задоволяване на констатираните нужди: планиране на потенциалните възможности за развитие и предложение за финансиране на дейностите на организацията по конкретни проекти от програми и фондове на Европейския съюз, както и от други източници на финансиране;
 • Установяване и ориентиране за възможностите за получаване на външно финансиране (безвъзмездни помощи, кредитни линии, гаранционни линии и т.н.);
 • Осъществяване на контакт с банки при необходимост от осигуряване на допълнителен финансов ресурс под формата на кредит и подпомагане при договаряне на заеми или кредити и при изготвяне на необходимите документи, изисквани от съответните финансови институции.
ВИДОВЕ ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ЕВРОФОНДОВЕТЕ
 • Установяване и ориентиране за възможностите за получаване на безвъзмездна финансова помощ;
 • Предварителна оценка на проектно предложение по конкретна процедура;
 • Подготовка на проектно предложение за кандидатстване за безвъзмездно финансиране;
 • Управление изпълнението на проект за безвъзмездно финансиране.